Asystent w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym

Od 1 września 2016 r. ruszyła usługa asystenta w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym. Usługa adresowana jest do rodzin zamieszkałych na terenie Krakowa. W ramach usługi rodzina może
otrzymać pomoc w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym, świadczoną przez asystenta. Asystentura obejmuje sprawowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym na czas nieobecności rodzica, obejmujące:

  • wykonywanie czynności opiekuńczych, tj. pomoc dziecku w skorzystaniu z posiłku, toalecie, przemieszczaniu się w obrębie miejsca zamieszkania, pomoc dziecku w dotarciu do podmiotów realizujących na jego rzecz działania w zakresie zdrowotnym, rehabilitacyjnym, edukacyjnym, opiekuńczym, aktywizującym, itp.
  • towarzyszenie dziecku w kontaktach z rówieśnikami,
  • towarzyszenie dziecku w trakcie zajęć edukacyjnych, rehabilitacyjnych w zastępstwie rodzica, który w tym czasie realizuje własne potrzeby zdrowotne, zawodowe, edukacyjne lub podejmuje sprawy urzędowe.

Ponadto do zadań asystenta należy będzie pomoc dziecku w nauce lub przyswojeniu podstawowych umiejętności życiowych i społecznych, towarzyszenie rodzicowi w czynnościach opiekuńczych, w kontaktach ze służbą zdrowia czy innymi podmiotami istotnymi dla rozwoju dziecka, udzielanie informacji rodzicom w zakresie pozyskiwania wiedzy o formach i podmiotach mogących udzielić pomocy dziecku.

Usługą świadczona będzie na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, z siedzibą w Krakowie przy ul. Wybickiego 3a.

Usługa asystenta jest bezpłatna. Miesięczny wymiar usługi przewidziany średnio na jedną rodzinę to 15h.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi asystenta w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym, mogą zgłaszać się bezpośrednio do siedziby Realizatora lub do właściwej Filii MOPS: www.mops.krakow.pl

Usługa asystenta w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym finansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zebranie rady rodziców

Pierwsze zebranie nowo wybranej rady rodziców odbędzie się we czwartek, 29 września, o godz. 9.30 w szkole przy al. Dygasińskiego 25.

Zapraszamy!

 

Rada rodziców 2016/2017

Spotkania zespołów opracowujących ipet-y

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, daje rodzicom lub pełnoletnim uczniom prawo do uczestniczenia w spotkaniach zespołu opracowującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (ipet) oraz dokonującemu okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i tym samym do uczestniczenia w opracowywaniu tychże dokumentów.

Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w nim. Poniżej terminy spotkań zespołów w bieżącym roku szkolnym:

Oddziały przy al. Dygasińskiego
Klasa Wychowawca Termin 1. Termin 2. Termin 3. Sala
1a Anna Miera-Ząbecka 21.09.2016, godz. 15.15 11.01.2017, godz. 15.15 24.05.2017, godz. 15.15 20
1b Jadwiga Michalik-Zych 21.09.2016, godz. 16.00 3.01.2017, godz. 15.30 24.05.2017, godz. 16.00 22
1c Małgorzata Zajdel-Indycka 20.09.2016, godz. 15.30 11.01.2017, godz. 15.30 23.05.2017, godz. 15.30 25
2a Aniela Juras 13.09.2016, godz. 15.00 10.01.2017, godz. 15.00 30.06.2017, godz. 15.00 19
2b Dagmara Czernek 14.09.2016, godz. 15.00 11.01.2017, godz. 15.00 16a
3a Monika Malik 14.09.2016, godz. 16.00 11.01.2017, godz. 16.00 30.05.2017, godz. 16.00 6
4b Magdalena Jania 21.09.2016, godz. 15.00 3.01.2017, godz. 15.00 23.05.2017, godz. 15.00 5
4c Anna Zawada 29.09.2016, godz. 15.00 3.01.2017, godz. 15.00 24.05.2017, godz. 15.00 4
5c Magdalena Magiera 26.09.2016, godz. 16.00 9.01.2017, godz. 16.00 22.05.2017, godz. 16.00 7
Oddziały przy ul. Dobczyckiej
Klasa Wychowawca Termin 1. Termin 2. Termin 3. Sala
5b Beata Zarębska 21.09.2016, godz. 15.00 11.01.2017, godz. 15.00 17.05.2017, godz. 15.00 24
6a Anna Makuch 14.09.2016, godz. 15.00 17.01.2017, godz. 15.00 7.06.2017, godz. 15.00 2
6b Agnieszka Majewska 21.09.2016, godz. 15.30 11.01.2017, godz. 15.30 31.05.2017, godz. 15.00 14
6d Justyna Kostucha 21.09.2016, godz. 15.30 11.01.2017, godz. 15.30 31.05.2017, godz. 15.30 2
2B Małgorzata Bernacik-Rakocz 21.09.2016, godz. 15.00 11.01.2017, godz. 15.00 14.06.2017, godz. 15.00 12
3C Wojciech Czapliński 28.09.2016, godz. 15.30 17.01.2017, godz. 15.30 7.06.2017, godz. 15.30 11
1u Łukasz Techmański 28.09.2016, godz. 15.30 17.01.2017, godz. 15.30 31.05.2017, godz. 15.30 12
2s Piotr Kasprzycki 28.09.2016, godz. 16.00 25.01.2017, godz. 16.00 31.05.2017, godz. 16.00 1
2w Julia Babiuch-Rzeszótko 21.09.2016, godz. 15.00 11.01.2017, godz. 16.30 30.05.2017, godz. 16.30 1
3t Małgorzata Rachel 13.09.2016, godz. 15.00 4.01.2017, godz. 15.00 11
3z Janusz Zawada 21.09.2016, godz. 15.15 11.01.2017, godz. 15.15 30.05.2017, godz. 15.15 13

Zebrania rodziców 

Zapraszamy rodziców na zebrania, które odbędą się:

  • 13 września, wtorek – szkoła przy al. Dygasińskiego,
  • 14 września, środa – szkoła przy ul. Dobczyckiej.

W obu szkołach o godz. 17.00 będzie zebranie ogólne z dyrektorem, a następnie zebrania w klasach, z wychowawcami.

Natomiast na 20 września zapraszamy na zebranie rodziców uczniów – uczestników indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz nauczania indywidualnego. Zebranie odbędzie się o godz. 17.30, w budynku szkoły przy al. Dygasińskiego 25, w sali 19 na 1. piętrze.