Zebrania rodziców

Zapraszamy rodziców na zebrania, które odbędą się:

  • 19 września, wtorek – szkoła przy al. Dygasińskiego,
  • 20 września, środa – szkoła przy ul. Dobczyckiej.

W obu szkołach o godz. 17.00 będzie zebranie ogólne z dyrektorem, a następnie zebrania w klasach, z wychowawcami.

Zebranie rodziców uczniów – uczestników indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz nauczania indywidualnego odbędzie się 19 września o godz. 18.00, w budynku szkoły przy al. Dygasińskiego 25, w sali 14 na 1. piętrze (pokój pracowników).

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

W poniedziałek, 4 września, w szkole przy al. Dygasińskiego spotykamy się o 10.30, natomiast w szkole przy ul. Dobczyckiej o 9.30. Na początku jest ogólne spotkanie społeczności szkolnej, a następnie uczniowie rozchodzą się do klas z wychowawcami. Uroczystość kończymy o godz. 12.00.

Asystent w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym

Od 1 września 2016 r. ruszyła usługa asystenta w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym. Usługa adresowana jest do rodzin zamieszkałych na terenie Krakowa. W ramach usługi rodzina może
otrzymać pomoc w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym, świadczoną przez asystenta. Asystentura obejmuje sprawowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym na czas nieobecności rodzica, obejmujące:

  • wykonywanie czynności opiekuńczych, tj. pomoc dziecku w skorzystaniu z posiłku, toalecie, przemieszczaniu się w obrębie miejsca zamieszkania, pomoc dziecku w dotarciu do podmiotów realizujących na jego rzecz działania w zakresie zdrowotnym, rehabilitacyjnym, edukacyjnym, opiekuńczym, aktywizującym, itp.
  • towarzyszenie dziecku w kontaktach z rówieśnikami,
  • towarzyszenie dziecku w trakcie zajęć edukacyjnych, rehabilitacyjnych w zastępstwie rodzica, który w tym czasie realizuje własne potrzeby zdrowotne, zawodowe, edukacyjne lub podejmuje sprawy urzędowe.

Ponadto do zadań asystenta należy będzie pomoc dziecku w nauce lub przyswojeniu podstawowych umiejętności życiowych i społecznych, towarzyszenie rodzicowi w czynnościach opiekuńczych, w kontaktach ze służbą zdrowia czy innymi podmiotami istotnymi dla rozwoju dziecka, udzielanie informacji rodzicom w zakresie pozyskiwania wiedzy o formach i podmiotach mogących udzielić pomocy dziecku.

Usługą świadczona będzie na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, z siedzibą w Krakowie przy ul. Wybickiego 3a.

Usługa asystenta jest bezpłatna. Miesięczny wymiar usługi przewidziany średnio na jedną rodzinę to 15h.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi asystenta w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym, mogą zgłaszać się bezpośrednio do siedziby Realizatora lub do właściwej Filii MOPS: www.mops.krakow.pl

Usługa asystenta w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym finansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zebranie rady rodziców

Pierwsze zebranie nowo wybranej rady rodziców odbędzie się we czwartek, 29 września, o godz. 9.30 w szkole przy al. Dygasińskiego 25.

Zapraszamy!

 

Rada rodziców 2016/2017