Oddziały gimnazjalne w szkole podstawowej

Nasza oferta:

 • Próba do spektaklunauczanie przedmiotowe w oparciu o pod­sta­wę progra­mową oraz indy­wi­dualne pro­gra­my edukacyjno- terapeutyczne;
 • przygotowanie do egzaminów gimna­zjalnych;
 • zajęcia indywidualne z psycho­lo­giem, logopedą, neurologopedą;
 • rehabilitacja indywi­dualna w ra­mach współpracy z NZOZ Kraków-Południe;
 • komunikacja wspomagająca i al­ter­na­tyw­na (AAC) dla uczniów niemó­wiących (książ­ki do poro­zu­mie­wa­nia się, pomoce ele­ktro­nicz­ne typu VOCA itd.);
 • zajęcia ruchowe grupowe i indy­­widu­al­ne: zajęcia w basenie me­todą Halliwick, hydro­te­rapia, integracja sensoryczna (ćwi­cze­nia popra­wia­ją­ce sprawność moto­ryczną, kon­cen­trację uwagi, koor­dynację rucho­wą, funkcjo­no­wanie społeczne i emo­cjo­nalne);
 • zajęcia artystyczne: zespół mu­zycz­ny, choreoterapia, warsztaty teat­ral­ne, projekty mul­ti­me­dial­ne, foto­gra­fika, garn­carstwo, florystyka;
 • Uczniowski Klub Sportowy – wyjścia na imprezy sportowe;
 • klasy 2 – 4 osobowe;
 • zajęcia w szkole w godzinach 7.30 – 15.30 (w tym świetlica);
 • bezpłatny transport do szkoły or­ga­nizowany przez gminę właściwą dla miejsca zamieszkania ucznia;
 • wyjazdy na wycieczki i zielone szkoły.

Baza lokalowa i wyposażenie:

 • pracownie komputerowe z dos­tę­pem do Internetu; kompu­tery we wszystkich klasach;
 • pracownia sztuki użytkowej i prac technicznych;
 • pracownia muzyczna;
 • sala zajęć ruchowych;
 • sale rehabilitacyjne;
 • hydroterapia;
 • stołówka szkolna;
 • szkoła jest dostosowana dla ucz­niów poruszających się na wózkach – prze­stronne korytarze isale, win­da, podnośniki, ła­zienki.

Nauczyciele i specjaliści:

 • profesjonalni, zaangażowani i kreatywni;
 • tworzą programy autorskie, stosują nowatorskie metody pracy;
 • prowadzą kursy, uczą studentów, wolontariuszy;
 • pedagodzy, psycholodzy, logopedzi i neurologopedzi, fizjoterapueci, terapeuci integracji sensorycznej.