Zespół Szkół Specjalnych nr 11

Szkoła przysposabiająca do pracy

Szkoła przeznaczona jest dla młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, tj. niepełnosprawność ruchowa oraz intelektualna (upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym), a także z zaburzeniami mowy i zachowania. Ze względu na specyficzny charakter edukacji uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi osiągnięcia w sferze przygotowania do pracy są planowane indywidualnie. Stąd zakres treści nauczania i wychowania wynika z poziomu indywidualnego rozwoju i tempa przyswajania wiedzy oraz  zdobywania umiejętności przez ucznia. Przy realizacji treści nauczania i wychowania oraz wyborze kierunku przygotowania do pracy wykorzystujemy możliwości, jakie stwarza środowisko społeczno-kulturowe ucznia i lokalny rynek pracy (możliwość zatrudnienia w zakładach pracy chronionej, w zakładach aktywizacji zawodowej lub u pracodawców będących osobami fizycznymi), możliwość uczestnictwa w zajęciach WTZ lub ŚDS oraz baza materialno-dydaktyczna szkoły. Zapewniamy bogatą ofertę w zakresie zajęć praktycznych obejmujących program przysposobienia do pracy. Szkoła wyposażona jest w 2 pracownie komputerowo – biurowe z dostępem do internetu, pracownię sztuki użytkowej i prac technicznych, pracownię muzyczną, pracownię gospodarstwa domowego, salę do hydroterapii, salę gimnastyczną oraz rehabilitacyjną. Budynek wyposażony jest w windę.

Projekt absolwent
W szkole realizowany jest projekt „Absolwent”, którego celem jest pomoc uczniowi oraz jego rodzinie w znalezieniu miejsca aktywności po ukończeniu szkoły oraz jego adaptacji w nowym miejscu, tj. Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Kluby Aktywności. Podczas zajęć uczniowie nabywają wiedzę zarówno teoretyczną (wyszukiwanie i utrwalanie informacji na temat miejsc aktywności, nauka pisania podań do WTZ-ów, ŚDS-ów, przygotowywanie osobistego „Paszportu” czy też „Portfolio” w formie elektronicznej) jak i praktyczną (odbywanie staży w wybranych ośrodkach).

Sztuka użytkowa
Podczas zajęć sztuki użytkowej uczniowie doskonalą umiejętności wykonawcze, tj. posługiwania się różnymi narzędziami i wytwarzania przedmiotów o walorach artystycznych, doskonaląc umiejętność kreatywnego myślenia. Zajęcia mają często formę projektów w których uczniowie mogą pracować indywidualnie lub grupowo. Projekty te realizowane są w bardzo różnych okresach czasowych od kilku do kilkudziesięciu zajęć. Uczniowie doskonalą umiejętności zdobyte na wcześniejszych etapach edukacji wykonując zadania obejmujące warsztat filcowania, jubilerski, rzeźbiarsko-ceramiczny, krawiecki, reklamowy oraz różnych technik plastycznych w formie projektów okolicznościowych.

Zajęcia komputerowo-biurowe
Zajęcia komputerowe umożliwiają uczniom doskonalić swoje umiejętności poprzez realizację projektów o charakterze komputerowym: opracowanie oraz druk i produkcję kalendarza zawierającego teksty oraz zdjęcia uczniów i ich wytworów plastycznych, produkcja dzienników szkolnych, wizytówek, plakatów, prowadzenie szkolnego bloga uczniowskiego (www.dobczycka.blox.pl), szkolne publikacje, szkolne forum dyskusyjne (www.jaity.fora.pl) itp.
Podczas zajęć biurowych uczniowie, w zależności od sprawności manualnej, ruchowej oraz percepcyjnej, mają możliwość korzystać z różnorodnych sprzętów biurowych takich jak: bindownica, gilotyna do papieru, laminarka, ksero, niszczarka, skaner.

Florystyka
Na zajęciach florystycznych uczniowie poszerzają swoją wiedzę z zakresu świata przyrody, poznają różne gatunki roślin – kwiatów, ziół, krzewów, traw itp. Zapoznają się z profesjonalnymi narzędziami i materiałami używanymi we florystyce. Uczą się tworzyć własne kompozycje kwiatowe, dekoracje z suszu i żywych roślin, kompozycje i dekoracje okolicznościowe związane z różnymi świętami i wydarzeniami w ciągu roku – Świętem Zmarłych, Bożym Narodzeniem, Walentynkami, Wielkanocą, Dniem Matki itd. Wykonują prace odtwórcze według szablonu, ale przede wszystkim wykorzystują własną kreatywność w dobieraniu elementów, projektowaniu kompozycji i decydowaniu o ostatecznym jej wyglądzie. Podczas tworzenia towarzyszy nam często inspirująca, motywująca i relaksująca muzyka. Zapraszamy do galerii prezentującej nasze działania i wykonane prace florystyczne.

Zajęcia techniczne
Podczas zajęć technicznych uczniowie mają możliwość zdobywać nową i doskonalić już posiadaną wiedzę oraz umiejętności wykorzystania w pracy podstawowych narzędzi technicznych – młotek, piła, śrubokręt, kombinerki, bloki ścierne. Poznają działanie i zastosowanie urządzeń elektrycznych takich jak: szlifierka, wiertarka, wyrzynarka, piła elektryczna. Zdobywają wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną dotyczącą przestrzegania zasad BHP. Zajęcia techniczne stają się okazją do kształtowania w młodzieży cierpliwości i wytrwałości w działaniu, konsekwencji w realizacji podjętych zadań. Dzięki pracom indywidualnym uczniowie rozwijają swoją samodzielność, odpowiedzialność za powierzone im zadanie. Prace zlecone natomiast dają  możliwość współpracy w grupie, uczą udzielania wsparcia innym, ale i przyjmowania pomocy wówczas, kiedy dana czynność jest dla nich zbyt trudna do wykonania.

Zajęcia gospodarstwa domowego
W ramach zajęć uczniowie zdobywają nowe i doskonalą już posiadane umiejętności oraz wiedzę potrzebną do pracy w kuchni domowej, pralni oraz prasowalni. Zaznajamiają się  z obsługą urządzeń AGD i bezpieczeństwem w ich użytkowaniu. Dzięki zajęciom młodzież nabywa umiejętności planowania a następnie wykonywania zakupów samodzielnie lub z asystą. Zajęcia najczęściej ujęte są w małe projekty takie jak: „Obiad – kuchnie świata, kuchnia polska”, „Kawiarenka”, „zakupy, poczta, apteka na  zlecenie”.

Trening umiejętności społecznych
Niezwykle ważna jest również możliwość uczestnictwa uczniów w grupowym treningu umiejętności społecznych, prowadzonym przez specjalistów, a mającym na celu rozwijanie umiejętności społecznych, samodzielności, budowanie pozytywnego, ale i adekwatnego obrazu własnej osoby, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do dorosłego życia poza środowiskiem szkolnym.

Zajęcia kreatywne
Przy szkole PDP działa integracyjny zespół muzyczny Dobczycka Band, który tworzą uczniowie, nauczyciele oraz krakowscy muzycy. Dobczycka Band to tuba, która przez koncerty w krakowskich klubach, festiwale, spotkania i media internetowe przekazuje światu co leży na sercu młodemu człowiekowi dotkniętemu przez niepełnosprawność różnego rodzaju, głównie porażenie mózgowe. Teksty tworzą niepełnosprawni członkowie zespołu. Muzyka i aranżacje są autorskim dziełem bandu. Strona zespołu – www.dobczyckaband.blox.pl

Kolejną propozycją zajęć jest uczestnictwo w wyjazdowych warsztatach teatralnych, które odbywają się w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży przy ul. Wietora 15. Owocem spotkań są spektakle teatralne wielokrotnie prezentowane dla szerszej publiczności.

Ponadto zapewniamy również inne zajęcia: rehabilitację (w ramach współpracy z NZOZ Kraków-Południe), choreoterapię, zajęcia humanistyczne, zajęcia komunikacyjne – alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się, zajęcia sportowe, religię.

Skip to content