Zespół Szkół Specjalnych nr 11

Bibliografia

 1. Andrykowska A., „Teatr doświadczeń” jako forma niedyrektywnych zajęć grupowych dla uczniów z głęboką wieloraką niepełnosprawnością [w:] Wolska D., Mikrut A. [red] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica II, Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, Kraków 2012;
 2. Andrykowska A., Bernacik-Rakocz M., Pomoce elektroniczne w komunikacji uczniów niemówiących z wieloraką niepełnosprawnością [w:] Wolska D., Mikrut A. [red] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica II, Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, Kraków 2012;
 3. Baraniewicz D., Baraniewicz M., Możliwości komunikacyjne uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym, [w:] Baran J., Mikrut A. [red], Umiejętności komunikacyjne osób z niepełnosprawnością. Teoria, diagnoza, wspomaganie., Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2007;
 4. Baraniewicz M., Edukacyjne wymiary jakości życia uczniów z głęboką wieloraką niepełnosprawnością [w:] Smyczek A., Szczawiński P., Szwiec-Kolanko J., [red.] Podnoszenie jakości edukacji osób z wieloraką niepełnosprawnością. Rozwiązania systemowe w placówce, w środowisku, w kraju, Fundacja Szkoła bez Barier, Kraków 2015;
 5. Baraniewicz M., Głębokie upośledzenie umysłowe w kontekście komunikacyjnym [w:] Pilch A., Przebinda E., [red.] Gestem – obrazem – słowem, Stowarzyszenie Mówić bez Słów, Kraków 2005;
 6. Baraniewicz M., Podstawy edukacji funkcjonalnej uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym, [w:] Gąsiorek K., Rakowska A. [red.], Szkoły ćwiczeń Akademii Pedagogicznej w Krakowie przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2004;
 7. Baraniewicz M., Rola przystosowań w nabywaniu aktywności własnych uczniów z głęboką wieloraką niepełnosprawnością, [w:] Wolska D., Mikrut A. [red] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica II, Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, Kraków 2012;
 8. Baraniewicz M., Rozwijanie zainteresowań uczniów z głęboką wieloraką niepełnosprawnością, [w:] Biuletyn Sieci MPD. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu, Zamość 2013;
 9. Baraniewicz M., Strukturyzacja najbliższego środowiska dziecka, [w:] Orkisz M., Piszczek M., Smyczek A., Szwiec J., [red.] Edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym. Przewodnik dla nauczycieli, CMPP-P MEN, Warszawa 2000;
 10. Baraniewicz M., Stymulacja w naturalnym środowisku, [w:] Orkisz M., Piszczek M., Smyczek A., Szwiec J., [red.] Edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym. Przewodnik dla nauczycieli, CMPP-P MEN, Warszawa 2000;
 11. Baraniewicz M., Batko E., Ochał J., Stymulacja sensomotoryczna, [w:] Orkisz M., Piszczek M., Smyczek A., Szwiec J., Edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym. Przewodnik dla nauczycieli, CMPP-P MEN, Warszawa 2000;
 12. Baraniewicz M., Batko E., Ochał J., Pisarek A., Stymulacja podstawowa jako forma edukacji osób z głęboką wieloraką niepełnosprawnością, [w:] Pilecki J., Olszewski S. [red.], Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Kraków 1999;
 13. Batko E., Grzybek M., Czy szkoła może przygotować osobę z wieloraką niepełnosprawnością do dorosłego życia? Losy absolwentów szkoły [w:] Wolska D., Mikrut A. [red] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica II, Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, Kraków 2012;
 14. Batko E., Jędrzejczyk E., Smyczek A., Szwiec J., Jak być sobą. O wspomaganiu rozwoju osobowości, [w:] Orkisz M., Piszczek M., Smyczek A., Szwiec J., [red.] Edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym. Przewodnik dla nauczycieli, CMPP-P MEN, Warszawa 2000;
 15. Batko E., Rachel M. Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze (IZRW) – najważniejsze problemy terapeuty (z doświadczeń pracy nauczycieli w ZSS nr 11 w Krakowie)[w:] Wolska D., Mikrut A. [red] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica II, Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, Kraków 2012;
 16. Bernacik-Rakocz M., Bolon A., Bolon B., Gruntkowski Z., Korfel A., Mamica A., Mucha A., Pacanowska M., Perek-Wojtasiewicz B., Woźniczka T., Działania artystyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą ze sprzężonymi niepełnosprawnościami [w:] Smyczek A., Szczawiński P., Szwiec-Kolanko J., [red.] Podnoszenie jakości edukacji osób z wieloraką niepełnosprawnością. Rozwiązania systemowe w placówce, w środowisku, w kraju, Fundacja Szkoła bez Barier, Kraków 2015;
 17. Bodziony A., Jabłońska K., Jankiewicz A., Madej M., Pysz-Sagan E., Rozwojowa Skala Obserwacyjna [w] Piszczek M. [red.] Rozwój dziecka od urodzenia do 3 roku życia. Rozwojowa Skala Obserwacyjna, Wydawnictwo ES, Warszawa 2015;
 18. Bodziony A., Brykczyńska-Strojny A., Jabłońska K., Jankieiwcz A., Madej M., Pusz-Sagan E., Wczesne wspomaganie jako pomoc dziecku i rodzinie – na podstawie opisu pracy z dzieckiem. Analiza postępów w rozwoju, [w:] Wolska D., Mikrut A. [red] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica II, Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, Kraków 2012;
 19. Bodziony A., Kruk M., Towarzyszenie małym dzieciom z niepełnosprawnością z perspektywy 10 lat pracy z rodzinami w zespole wczesnego wspomagania rozwoju [w:] Smyczek A., Szczawiński P., Szwiec-Kolanko J., [red.] Podnoszenie jakości edukacji osób z wieloraką niepełnosprawnością. Rozwiązania systemowe w placówce, w środowisku, w kraju, Fundacja Szkoła bez Barier, Kraków 2015;
 20. Bodziony A., Olasińska A., Jedzenie przyjemnością!, [w:] Orkisz M., Piszczek M., Smyczek A., Szwiec J., [red.] Edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym. Przewodnik dla nauczycieli, CMPP-P MEN, Warszawa 2000;
 21. Bolon B., Bombińska-Domżał A., Guzik J., Komunikacja w rodzinie z dzieckiem niemówiącym, użytkownikiem AAC, [w:] Pilch A., Przebinda E., [red.] Gestem – obrazem – słowem, Stowarzyszenie Mówić bez Słów, Kraków 2005;
 22. Bolon B., Bombińska-Domżał A., Guzik J., Smyczek A., Twoje znaki, moje słowa i zabawa już gotowa!, Stowarzyszenie Mówić bez Słów, Kraków 2006;
 23. Czernek D., Szwiec-Kolanko J., Strategie nauki porozumiewania się dzieci za pomocą gestów Makaton, wystąpienie na VIII Regionalnej Konferencji Krajów Europy Środkowej i Wschodniej – Komunikacja Wspomagająca i Alternatywna „Porozmawiajmy razem – AAC w Europie, Warszawa 30.06 – 2.07 2011 r.;
 24. Czernek D., Szwiec-Kolanko J., Strategie nauki porozumiewania się dzieci za pomocą gestów Makaton, [w:] Kaczmarek B. [red.], Makaton w rozwoju osób ze złożonymi potrzebami  komunikacyjnymi. Impuls, Kraków 2014;
 25. Dąbrowska I,. Merynda J., Antrycypacja przyszłości ucznia jako czynnik planowania pracy w szkole przysposabiającej do pracy [w:] Wolska D., Mikrut A. [red] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica II, Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, Kraków 2012;
 26. Gregušová H., Wolski A., Nieprawidłowe wzorce zachowania u małych dzieci z autyzmem [w:] Kossewska J., [red.] Osoba ze stanami ze spektrum autyzmu. Możliwości aktywnego życia, JAK, Kraków 2014;
 27. Gregušová H., Wolski A., Ograniczone wzorce zachowań, aktywności i zainteresowań u małych dzieci ze spektrum autyzmu [in:] Kastelová A., Krajčí P., Melikant M., [red.] Zbornik z Medzinárodnej Vedeckej konferencie: Osoby so zdravotným znevýhodnením v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvzťažných vied, IRIS, Bratislava 2013;
 28. Gregušova H., Wolski A., Význam a využitie výtvarného prejavu detí s poruchou autistického spektra v špeciálnopedagogickej diagnostike [w:] Gajdošíková A., [red.] Umenie v kontexte špeciálnej pedagogiky, IRIS, Bratislava, 2011;
 29. Gregušová H., Wolski A., Wczesna interwencja u dzieci ze spektrum autyzmu [w:] Šulovská M., Nagyová K. [red.] Multidimenzionalita – východisko rozvoja súčasnej špeciálnej pedagogiky, IRIS – Vydavateľstvo a tlač, s.r.o. UK, Bratislava 2015;
 30. Gruntkowski Z., Nieawersywne i edukacyjne podejście do zachowań nietypowych, [w:] Orkisz M., Piszczek M., Smyczek A., Szwiec J., [red.] Edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym. Przewodnik dla nauczycieli, CMPP-P MEN, Warszawa 2000;
 31. Gruntkowski Z., Szczawiński P., Próby terapii nietypowych zachowań dziecka niepełnosprawnego ruchowo z głębokim upośledzeniem umysłowym, wystąpienie na Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Aktualne potrzeby dziecka specjalnej troski – aspekty medyczne, edukacyjne i społeczne”, Kraków 26 – 28 września 1996 r.;
 32. Grycman M., Smyczek A. [red.], Wiem, czego chcę!, Stowarzyszenie Mówić bez Słów, Kraków 2004;
 33. Grzybek M., Techmański Ł., Zrozumieć ucznia w jego rozwoju i środowisku – o specyfice działań profilaktycznych w szkole dla dzieci i młodzieży z wieloraką niepełnosprawnością [w:] Smyczek A., Szczawiński P., Szwiec-Kolanko J., [red.] Podnoszenie jakości edukacji osób z wieloraką niepełnosprawnością. Rozwiązania systemowe w placówce, w środowisku, w kraju, Fundacja Szkoła bez Barier, Kraków 2015;
 34. Halat K., Refleksje katechety, [w:] Orkisz M., Piszczek M., Smyczek A., Szwiec J., [red.] Edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym. Przewodnik dla nauczycieli, CMPP-P MEN, Warszawa 2000;
 35. Jabłońska K., Ślęczek K., Grygier U., Czuchnowska J., Adaptacja środowiska i metod pracy w szkołach integracyjnych, Rehabilitacja Medyczna 2002 tom 6 nr 4 , str.87 – 93;
 36. Jabłońska K., Funkcjonalne usprawnianie dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym w oparciu o metodę Nauczania Kierowanego. Doniesienie z wdrażania metody, wystąpienie na Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Aktualne potrzeby dziecka specjalnej troski – aspekty medyczne, edukacyjne i społeczne”, Kraków 26 – 28 września 1996 r.;
 37. Jabłońska K., Integracja w oczach rodziców, dzieci, nauczycieli, [w:] Światło i Cienie 3(41)/2003, str. 21 – 23;
 38. Jabłońska K., Przygotowanie dzieci z Mpd do nauki w szkole masowej poprzez udział w zajęciach przedszkolnych, wystąpienie na Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Pedagogika specjalna – idea, treści, rzeczywistość”, Kraków 4 – 6 czerwca 1999;
 39. Jankiewicz A., Walczak M., Trening umiejętności społecznych „Krąg przyjaciół”, [w:] Aktywizacja zawodowa uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i umiarkowanym. Przewodnik dla nauczycieli., Piszczek M [red.], CMPP-P MEN, Warszawa 2003;
 40. Jędrzejczyk-Wawryk E., Wspomaganie ucznia niepełnosprawnego w okresie dojrzewania [w:] Mikrut A., Wolska D. [red] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica II, Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, Kraków 2012;
 41. Jędrzejczyk-Wawryk E., Smakosz K., Grupa „Mamo odpocznij” jako przykład wspierania członków rodziny ucznia niepełnosprawnego, [w:] Mikrut A., Wolska D. [red] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica II, Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, Kraków 2012;
 42. Jędrzejczyk-Wawryk E., Smakosz K., Mamo odpocznij! – doświadczenie pracy z grupą wsparcia dla matek dzieci z niepełnosprawnością [w:] Smyczek A., Szczawiński P., Szwiec-Kolanko J., [red.] Podnoszenie jakości edukacji osób z wieloraką niepełnosprawnością. Rozwiązania systemowe w placówce, w środowisku, w kraju, Fundacja Szkoła bez Barier, Kraków 2015;
 43. Kazimierska M., Wybór systemu porozumiewania się w zakeżności od kompetencji ucznia, Biuletyn Stowarzyszenia Mówić bez Słów” nr 1/2003, http://aac.org.pl/biuletyn/biuletyn_1_2003.pdf
 44. Kazimierska M., Sikora B., Wybór systemu porozumiewania się w zależności od kompetencji poznawczych, percepcyjnych i ruchowych ucznia, [w:] Przybysz-Piwkowa M. [red.], Metody wspomagające rozwój mowy w różnych jego opóźnieniach, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2002
 45. Kossewska J., Wolska D., Wolski A, Rules of Organisation and Therapeutical Treatment of Autistic Children: Environment Structurisation and Arrangement – Project Socrates “ON-LINE TRAINAUTISM (training about disorders of the autistic spectrum)” koordynowanego przez Fundacio Congost Autisme (FCA) z Barcelony, 2003;
 46. Kruk M., Pysz-Sagan E., Rodzice na różnych etapach rozwoju dziecka niepełnosprawnego i sposoby ich wspomagania – relacja z doświadczenia psychologa szkolnego,[w:] Wolska D., Mikrut A. [red] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica II, Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, Kraków 2012;
 47. Kruk M., Walczak M., Zagadnienia wspomagania rozwoju osobowości ucznia a program profilaktyki w szkole dla uczniów z wieloraką niepełnosprawnością, „Rewalidacja” 2(20)/06;
 48. Loebl W., Szwiec J., Szczawiński P., [red.] III Regionalna Konferencja Krajów Europy Środkowej i Wschodniej Wspomagające sposoby porozumiewania się. Wykłady i warsztaty, Stowarzyszenie Mówić bez Słów, Warszawa 2001;
 49. Łubieńska W., Olasińska A., Zajęcia ruchowe w nauczaniu osób z głębokim upośledzeniem umysłowym, [w:] Orkisz M., Piszczek M., Smyczek A., Szwiec J., [red.] Edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym. Przewodnik dla nauczycieli, CMPP-P MEN, Warszawa 2000;
 50. Makuch A., Historia – jak uczyć o tym, co dawno minęło… – nauczanie przez przeżywanie [w:] Mikrut A., Wolska D. [red] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica II, Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, Kraków 2012;
 51. Michalik-Zych J., Wspieranie niemówiących użytkowników AAC w nauce czytania i pisania cz. I. Warunki kształtowania umiejętności czytania i pisania uczniów niemówiących [w:] Pilch A., Przebinda E., [red.] Gestem – obrazem – słowem, Stowarzyszenie Mówić bez Słów, Kraków 2005;
 52. Miera-Ząbecka A., Rezultaty modyfikacji osobistej pomocy do porozumiewania się w komunikacji niemówiącego chłopca w wieku wczesnoszkolnym – studium przypadku[w:] Wolska D., Mikrut A. [red] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica II, Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, Kraków 2012;
 53. Mika M., Walczak M., Szczawiński P., Scenariusz zajęć praktycznych z zakresu pracy biurowej [w:] Serafin T. [red.], Ponadgimnazjalna, specjalna szkoła przysposabiająca do pracy. Organizacja, metody pracy, scenariusze, regulacje prawne. Poradnik dla nauczycieli i specjalistów, MENiS, Warszawa 2005;
 54. Ochał J., Orkisz W., Porozumiewanie się pomiędzy niepełnosprawnymi użytkownikami komunikacji wspomagającej, [w:] Loebl W., Szwiec J., Szczawiński P., [red.] III Regionalna Konferencja Krajów Europy Środkowej i Wschodniej Wspomagające sposoby porozumiewania się. Wykłady i warsztaty, Stowarzyszenie Mówić bez Słów, Warszawa 2001;
 55. Ochał J., Szwiec J., Diagnoza umiejętności funkcjonalnych, [w:] Orkisz M., Piszczek M., Smyczek A., Szwiec J., [red.] Edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym. Przewodnik dla nauczycieli, CMPP-P MEN, Warszawa 2000;
 56. Orkisz M., Dlaczego edukacja? [w:] Orkisz M., Piszczek M., Smyczek A., Szwiec J., [red.] Edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym. Przewodnik dla nauczycieli, CMPP-P MEN, Warszawa 2000;
 57. Orkisz M., Piszczek M., Smyczek A., Szwiec J., [red.] Edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym. Przewodnik dla nauczycieli, CMPP-P MEN, Warszawa 2000;
 58. Perek-Wojtasiewicz B., Twórcza rola dźwięku jako impuls do podejmowania aktywności w życiu osoby niepełnosprawnej – refleksje na podstawie doświadczeń w pracy z młodzieżą ze złożoną niepełnosprawnością [w:] Wolska D., Mikrut A. [red] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica II, Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, Kraków 2012;
 59. Pisarek A., Przelaskowska D., Rachel M., Projekt „Absolwent”: jak jest a jak powinno być – sytuacja ucznia ze sprzężoną niepełnosprawnością kończącego szkołę przysposabiającą do pracy [w:] Smyczek A., Szczawiński P., Szwiec-Kolanko J., [red.] Podnoszenie jakości edukacji osób z wieloraką niepełnosprawnością. Rozwiązania systemowe w placówce, w środowisku, w kraju, Fundacja Szkoła bez Barier, Kraków 2015;
 60. Pisarek A., Wolski A., Elementy programu edukacyjnego dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębszym z dodatkowymi deficytami [w:] Pilecki J., Winzer M., [red.] Problemy edukacji i rewalidacji dzieci niepełnosprawnych, WSP, Kraków 1996;
 61. Przebinda E., Wpływ braku mowy na rozwój poznawczy,emocjonalny i społeczny ucznia, Biuletyn Stowarzyszenia Mówić bez Słów” nr 1/2003, http://aac.org.pl/biuletyn/biuletyn_1_2003.pdf
 62. Przebinda E., Wspieranie niemówiących użytkowników AAC w nauce czytania i pisania cz. I. Sposoby wspierania nauki czytania i pisania uczniów niemówiących – propozycje [w:] Pilch A., Przebinda E., [red.] Gestem – obrazem – słowem, Stowarzyszenie Mówić bez Słów, Kraków 2005;
 63. Przelaskowska D., Ślusarczyk J., „Dzień dla życia” jako forma zajęć metodą projektów w szkole przysposabiającej do pracy – okiem praktyka[w:] Wolska D., Mikrut A. [red] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica II, Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, Kraków 2012;
 64. Puchałka J., Szwiec-Kolanko J., Niezwykły uczeń w szkolnej rzeczywistości, „Terapia Specjalna” 2021, nr 14;
 65. Smyczek A., AAC jako standard. Podnoszenie jakości edukacji przez poprawę warunków porozumiewania się [w:] Smyczek A., Szczawiński P., Szwiec-Kolanko J., [red.] Podnoszenie jakości edukacji osób z wieloraką niepełnosprawnością. Rozwiązania systemowe w placówce, w środowisku, w kraju, Fundacja Szkoła bez Barier, Kraków 2015;
 66. Smyczek A., AAC w Eropie Środkowej i Wschodniej. Relacja z konferencji w Zvoleniu., Biuletyn Stowarzyszenia Mówić bez Słów” nr 1/2003, http://aac.org.pl/biuletyn/biuletyn_2_2003.pdf
 67. Smyczek A., Diagnozowanie w stosowaniu komunikacji wspomagającej i alternatywnej [w:] Forum Logopedy nr 11, 2016, s. 48-52, Forum Media Polska, Poznań;
 68. Smyczek A., Drogi i bezdroża rozwoju AAC w Polsce, [w:] Pilch A., Przebinda E., [red.] Gestem – obrazem – słowem, Stowarzyszenie Mówić bez Słów, Kraków 2005;
 69. Smyczek A., Dzieci niemówiące bliżej książki – czytanie uczestniczące, [w:] Pilch A., Przebinda E., [red.] Gestem – obrazem – słowem, Stowarzyszenie Mówić bez Słów, Kraków 2005;
 70. Smyczek A., Jak ogarnąć AAC? Standardy edukacji uczniów niemówiących w szkole krakowskiej, [w:] Pilch A., Przebinda E., [red.] Gestem – obrazem – słowem, Stowarzyszenie Mówić bez Słów, Kraków 2005;
 71. Smyczek A., Jak skorzystać z doświadczeń amerykańskich użytkowników AAC? Refleksje po półrocznym pobycie w Bridge School w Kalifornii, [w:] Loebl W., Szwiec J., Szczawiński P., [red.] III Regionalna Konferencja Krajów Europy Środkowej i Wschodniej Wspomagające sposoby porozumiewania się. Wykłady i warsztaty, Stowarzyszenie Mówić bez Słów, Warszawa 2001;
 72. Smyczek A., Jak zapisywać wypowiedzi uczniów niemówiących?, Biuletyn Stowarzyszenia „Mówić bez Słów”, nr 4(6)/2004, Kraków;
 73. Smyczek A., Komunikacja wspomagająca i alternatywna. O prawdziwym włączeniu dzieci niemówiących w zabawę i naukę w przedszkolu, „Bliżej przedszkola” 6.81, 2008, str. 36-40;
 74. Smyczek A., Model The Bridge School w Kalifornii – most ku włączeniu uczniów potrzebujących AAC, „Terapia Specjalna” 2021, nr 14;
 75. Smyczek A., Model Uczestnictwa jako podstawa organizowania zajęć edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych nieposługujących się mową, [w:] Przybysz-Piwko M. [red.], Metody wspomagające rozwój mowy w różnych jego opóźnieniach. Wydawnictwo DIG, Warszawa 2002;
 76. Smyczek A., Nie mówię, ale posłuchaj mnie. Wspomagające sposoby porozumiewania się (AAC) [w:] Światło i Cienie, nr 2(40)2003, ChSON „Ognisko”, Kraków;
 77. Smyczek A., Odpowiedzialność za słowa. O doborze słownictwa dla użytkowników AAC, Biuletyn Stowarzyszenia Mówić bez Słów” nr 1/2003, <” href=”http://aac.org.pl/biuletyn/biuletyn_1_2003.pdf” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>http://aac.org.pl/biuletyn/biuletyn_1_2003.pdf
 78. Smyczek A., Otwieranie świata liter, [w:] Grycman M., Smyczek A. [red.], Wiem, czego chcę!, Stowarzyszenie Mówić bez Słów, Kraków 2004;
 79. Smyczek A., Pytania oświat, [w:] Grycman M., Smyczek A. [red.], Wiem, czego chcę!, Stowarzyszenie Mówić bez Słów, Kraków 2004;
 80. Smyczek A., Rosnąć razem. Wspomaganie rozwoju małego dziecka w domu rodzinnym, Światło i Cienie, nr 2(40)2003, ChSON „Ognisko”, Kraków;
 81. Smyczek A., Rozwijanie zabawy z użyciem znaków u małych dzieci z zaburzeniami w komunikowaniu się (cz. I), Biuletyn Stowarzyszenia „Mówić bez słów”, nr 2(17)/2009, Kraków;
 82. Smyczek A., Rozwijanie zabawy z użyciem znaków u małych dzieci z zaburzeniami w komunikowaniu się (cz. II), Biuletyn Stowarzyszenia „Mówić bez słów”, nr 1(18)/2010, Wrocław;
 83. Smyczek A., Słowa-osie. Rozszerzanie słownictwa w osobistych pomocach do komunikacji Biuletyn Stowarzyszenia „Mówić bez słów”, nr 5(7)/2004, Kraków;
 84. Smyczek A., Stanowiska komputerowe dla uczniów niepełnosprawnych, używających AAC, Biuletyn Stowarzyszenia „Mówić bez słów”, nr 1(14)/2007, Kraków;
 85. Smyczek A., Symptomy ryzyka zaburzeń komunikacji u dzieci w pierwszym roku życia [w:] Król M., Kryszczyńska J., Taczała J., Co? Jak? Kiedy? I dlaczego? Materiały konferencyjne „Możliwości diagnostyki i terapii dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu  w wieku od 0 do 6-go roku życia i wsparcia ich rodzin. Zamość 2006;
 86. Smyczek A., Stosowanie metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej  (AAC) w klasach przysposobienia do pracy, [w:] Piszczek M. [red.], Aktywizacja zawodowa uczniów z upośledzeniem w stopniu znacznym i umiarkowanym. Przewodnik dla nauczycieli. CMPPP, Warszawa 2003;
 87. Smyczek A., Szkoła dla uczniów z poważnymi zaburzeniami w komunikowaniu się: poszukiwanie narzędzia ewaluacji i poprawy środowiska edukacyjnego, wystąpienie na VIII Regionalnej Konferencji Krajów Europy Środkowej i Wschodniej – Komunikacja Wspomagająca i Alternatywna „Porozmawiajmy razem – AAC w Europie, Warszawa 30.06 – 2.07 2011 r.;
 88. Smyczek A., Technika planu dnia, a różne cele edukacyjno-terapeutyczne w grupie przedszkolnej dla dzieci z poważnymi zaburzeniami w porozumiewaniu się [w:] Wolska D., Mikrut A. [red] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica II, Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, Kraków 2012;
 89. Smyczek A., Terapia zajęciowa jako powinność wobec dzieci z zaburzeniami rozwoju, Rehabilitacja medyczna, Tom 6 nr 4, 2002 r., Kraków;
 90. Smyczek A., Wiem czego, chcę – nauka wybierania, [w:] Grycman M., Smyczek A. [red.], Wiem, czego chcę!, Stowarzyszenie Mówić bez Słów, Kraków 2004;
 91. Smyczek A., Wspomaganie rozwoju komunikacji i języka dzieci niepełnosprawnych od 1-go do 6-go roku życia [w:] Król M., Kryszczyńska J., Taczała J., Co? Jak? Kiedy? I dlaczego? Materiały konferencyjne „Możliwości diagnostyki i terapii dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu  w wieku od 0 do 6-go roku życia i wsparcia ich rodzin. Zamość 2006;
 92. Smyczek A., Wspomogatielnyje tiechniczeskije sriedstwa w obuczenii uczenikow s mnożestwiennymi naruszenijami razwitija, [w:] Artamonowa A. [red.] Obuczenije dietiej s tiażełymi i mnożestwiennymi naruszenijami w razwitii: opyt ispolzowanija altiernatiwnom i dopołnitielnoj kommunikacyi, Skifija, Petersburg 2018;
 93. Smyczek A., Wykorzystanie funkcji komunikacji w programowaniu pracy logopedycznej i edukacyjnej z dziećmi nie posługującymi się mową [w:] Porayski-Pomsta J., Przybysz-Piwkowa M. [red.], Interwencja logopedyczna. Z Prac Towarzystwa Kultury Języka, Tom VIII, Warszawa 2012;
 94. Smyczek A., Wykorzystanie znaków manualnych Makatonu przez terapeutów i rodziców we wczesnym wspomaganiu rozwoju [w:], Kaczmarek Bogusława Beata [red.], Makaton w rozwoju osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi. Impuls, Kraków 2014;
 95. Smyczek A., Zastosowanie wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC approache) w terapii małych dzieci zagrożonych poważnymi zaburzeniami w porozumiewaniu się [w:] Błeszyński J. [red.], Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej. Wydawnictwo IMPULS, Kraków, 2006;
 96. Smyczek A., Szczawiński P., Komputerowe wspomaganie edukacji uczniów z wieloraką niepełnosprawnością, Biuletyn Stowarzyszenia „Mówić bez słów”, nr 2(4)/2004, Kraków;
 97. Smyczek A., Szczawiński P., Szwiec-Kolanko J., [red.] Podnoszenie jakości edukacji osób z wieloraką niepełnosprawnością. Rozwiązania systemowe w placówce, w środowisku, w kraju, Fundacja Szkoła bez Barier, Kraków 2015;
 98. Smyczek A., Szwiec J., Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, [w:] Orkisz M., Piszczek M., Smyczek A., Szwiec J., [red.] Edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym. Przewodnik dla nauczycieli, CMPP-P MEN, Warszawa 2000;
 99. Smyczek A., Szwiec J., Metodyka wprowadzania wspomagających sposobów porozumiewania się oraz techniki posługiwania się symbolami, Rewalidacja 1/2000
 100. Smyczek A., Szwiec J., Poszukiwanie sposobów porozumiewania się, [w:] Orkisz M., Piszczek M., Smyczek A., Szwiec J., [red.] Edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym. Przewodnik dla nauczycieli, CMPP-P MEN, Warszawa 2000;
 101. Smyczek A., Szwiec J., Wspomagające sposoby porozumiewania się – nauka i rozwijanie umiejętności, [w:] Piszczek M. [red.], Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. CMPPP, Warszawa, 2001;
 102. Smyczek A., Zajączkowski K., Diagnoza środowiska rodzinnego podstawą projektu oddziaływań profilaktycznych, Kwartalnik Pedagogiczny nr 2/1996 s.169-187;
 103. Szczawiński P., Edukacja dla wszystkich – między ideą a realiami, „Terapia Specjalna” 2021, nr 14;
 104. Szczawiński P., Jakość edukacji z perspektywy kadry zarządzającej [w:] Smyczek A., Szczawiński P., Szwiec-Kolanko J., [red.] Podnoszenie jakości edukacji osób z wieloraką niepełnosprawnością. Rozwiązania systemowe w placówce, w środowisku, w kraju, Fundacja Szkoła bez Barier, Kraków 2015;
 105. Szczawiński P., Počitačovy systém v škole pre postihnutých žiakov [w:] Gregušova H., Lopúchova J. [red.], Niektoré technologické inovácie v Špeciálnej pedagogike, Sapientia, s.r.o., Bratislava 2007;
 106. Szczawiński P., W jaki sposób komputer może podnieść jakość życia osoby niepełnosprawnej, „Rewalidacja” 1998, nr 1, s. 84 – 87;
 107. Szczawiński P., Wykorzystanie komputera w edukacji, i terapii dzieci z wieloraką niepełnosprawnością, [w:] Pilecki J., Olszewski S. [red.], Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Kraków 1999;
 108. Szczawiński P., Rozwiązania ułatwiające osobom niepełnosprawnym korzystanie z komputera, Rehabilitacja Medyczna 2002 tom 6 nr 2, str. 85 – 90;
 109. Szwiec J., Nauczanie indywidualne, [w:] Orkisz M., Piszczek M., Smyczek A., Szwiec J., Edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym. Przewodnik dla nauczycieli, CMPP-P MEN, Warszawa 2000;
 110. Szwiec-Kolanko J., Dorastanie w komunikacji, „Terapia Specjalna” 2020, nr 11;
 111. Szwiec-Kolanko J., Mój słownik osobisty, [w:] Grycman M., Smyczek A. [red.], Wiem, czego chcę!, Stowarzyszenie Mówić bez Słów, Kraków 2004;
 112. Walczak  M., Aktywność ucznia i zadania nauczyciela w  klasie przysposobienia do pracy, [w:] Aktywizacja zawodowa uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i umiarkowanym. Przewodnik dla nauczycieli., Piszczek M [red.], CMPP-P MEN, Warszawa 2003;
 113. Walczak M., Towarzyszyć, wspierać, czy ochraniać?, [w:] Kowalczyk G. [red.], Jestem: rozważania o asertywności osób z niepełnosprawnością intelektualną, CMPP-P MEN, Warszawa 2006;
 114. Wolscy A. i D., Diagnoza funkcjonalna i planowanie pracy terapeutyczno – edukacyjnej dla dzieci autystycznych z dodatkowymi zaburzeniami rozwojowymi [w:] Kaja B., [red.] Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja. Psychokorekta, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2003;
 115. Wolscy A. i D., Godność osoby z niepełnosprawnością intelektualną [w:] Światło i Cienie nr 2, ChSON „Ognisko”, Kraków 2000;
 116. Wolscy A. i D., Jak pomóc osobie autystycznej w pokonywaniu trudnych zachowań [w:] Vaśek S., [red.] Mentalne postihnutie z interdisciplinarneho aspektu, PdF Univerzita Komenskeho, Bratyslava 2002;
 117. Wolscy A. i D., Obozy rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży autystycznej upośledzonej umysłowo [w:] Petryński W., Ślężyński J., [red.] Postęp w turystyce na rzecz osób o specjalnych potrzebach, PSON, Kraków 1995;
 118. Wolscy A. i D., Reakcje i zachowania agresywne u dzieci autystycznych, upośledzonych umysłowo [w:] Frączek, A., Pufal-Struzik I., [red.] Agresja wśród dzieci i młodzieży – perspektywa psychoedukacyjna, WSP, Kielce 1996;
 119. Wolscy A. i D., Strukturyzacja świata wewnętrznego i zewnętrznego osoby autystycznej jako podstawa jej terapii [w:] Pańczyk J., [red.] Rocznik Pedagogiki Specjalnej, T 8, WSPS, Warszawa 1997;
 120. Wolscy A. i D., Terapia dzieci autystycznych upośledzonych umysłowo [w:] Fenczyn J., Wyczesany J., [red.] Edukacja i integracja osób niepełnosprawnych, PSON, Kraków 1994;
 121. Wolska D., Techmański Ł., Stymulowanie rozwoju psychofizycznego osób dorosłych z głęboką wieloraką niepełnosprawnością[w:] Wolska D., Mikrut A. [red] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica II, Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, Kraków 2012;
 122. Wolska D. i Wolski A., Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej u dzieci z autyzmem [w:] Baran J., Mikrut A., [red.] Umiejętności komunikacyjne osób z niepełnosprawnością. Teoria, diagnoza, wspomaganie, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2007;
 123. Wolska D. i Wolski A., Zachowania problemowe występujące u dzieci z autyzmem i dodatkowa niepełnosprawnością intelektualną – próby radzenia sobie z nimi [w:] Grochmal-Bach B., Knobloch-Gala A., [red.] Kryzysy rozwojowe wieku dziecięco-młodzieżowego a możliwości społecznego wsparcia, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005;
 124. Wolska D., Wolski A., Niepełnosprawność intelektualna – wyzwanie, radość czy cierpienie [w:] Rocznik Wydziału Pedagogicznego, WSFP IGNATIANUM, Kraków 2008;
 125. Wolska D., Wolski A., Przygotowanie młodzieży z autyzmem i dodatkowymi zaburzeniami rozwojowymi do korzystania ze wsparcia w dorosłym życiu w najbliższym środowisku [w:] Sztuka Leczenia, nr 3-4/2012;
 126. Wolska D., Wolski A., The Usage of New Information Technologies in Special Education – presentation of Polish – Slovak researches of KEGA Project [w:] Ziółkowska T., Wlazło M., [red.] Special pedagogy within theoretical and practical dimension, US, Szczecin 2007;
 127. Wolska D., Wolski A., Využitie informačných technológií vo vzdelávaní postihnutých žiakov v Poľsku [w:] Gregušova H., Lopúchova J., [red.] Niektoré technologické inovacie v Špeciálnej Pedagogike, Sapientia, Bratysława 2007;
 128. Wolska D., Wolski A., Wpływ stereotypii i dyskomfortu sensorycznego na jakość społecznego funkcjonowania dziecka z autyzmem [w:] Baran J., Olszewski S., [red.] Świat pełen znaczeń – kultura i niepełnosprawność, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006;
 129. Wolski A., Osoba ze spektrum autyzmu w okresie dojrzewania i wczesnej dorosłości [w:] Żółkowska T., Buława-Halsz J., Ramik-Mażewska I., Skryplonek Ł. [red.] Niepełnosprawność. Interpretacje teoretyczne i praktyczne. Pedagogika Specjalna – koncepcje i rzeczywistość, Tom IX. US, Szczecin  2015;
 130. Wolski A., Praktyczny wymiar realizacji zajęć technicznych w gimnazjum z uczniami z autyzmem i dodatkowymi zaburzeniami rozwojowymi [w:] Wolska D., Mikrut A. [red] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica II, Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, Kraków 2012;
 131. Wolski A, Holm A. R., Organizacja lokalnego ośrodka rehabilitacji i zespołu terapeutyczno – rehabilitacyjnego, Publikacja w ramach realizacji programu Phare Access „Zwiększona szansa na integrację dla osób niepełnosprawnych w mniej uprzywilejowanych częściach województwa małopolskiego”, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Tymbarku, Kraków – Tymbark 2002;
 132. Wolski A. Rešpektovanie práv a potrieb zdravotne postihnutého človeka špeciálnym pedagógom v súčasnom konkurenčnom prostredí [w:] Pikalek S., Chalopuka L., [red.] Kvalita a spolupráca v špeciálnej pedagogike v súčasnom konkurenčnom prostredí, Sapientia, Bratyslava 2007;
 133. Wolski A. Zespół Retta [w:] Światło i Cienie nr 3, ChSON „Ognisko”, Kraków 2004;
 134. Wolski A., Autyzm w statystyce [w:] Impuls Krakowski nr 41, KTA o/Kraków 2009;
 135. Wolski A., Detsky autizmus, jeho symptomy, terapia a organizacia terapie [w:] Vasek S., [red.] Pedagogica Specialis XXI, Univerzita Komenskeho, Bratyslava 2002;
 136. Wolski A., Diagnoza autyzmu u małego dziecka – implikacje do pracy w rodzinie, SOSW, Wodzisław Śląski 2010;
 137. Wolski A., Diagnoza autyzmu u małego dziecka – implikacje do pracy w rodzinie [w:] Rewalidacja nr 2(28), 2010;
 138. Wolski A., Diagnóza autizmu u malého dieťaťa – implikácie pre prácu v rodine [in:] Zbornik z Medzinárodnej Vedeckej konferencie: Osoby so zdravotným znevýhodnením v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvzťažných vied, IRIS, Bratislava 2013;
 139. Wolski A., Dominujące i drugorzędne kryteria diagnostyczne – ich struktura u dzieci, u których zdiagnozowano autyzm [w:] Żółkowska T., Wlazło M., [red.] Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych – oblicza terapii. Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywistość Tom IX, Minerwa Wydawnictwo Naukowe WH US, Szczecin 2013;
 140. Wolski A., Dwadzieścia lat „Ogniska” – dając, nie pytaj, co otrzymasz w zamian [w:] Gadomska M., [red.] 20 lat „Ogniska”, ChSON „Ognisko”, Kraków 2013;
 141. Wolski A., Early signs of autism reported by parents [w:] Żółkowska T., Szarkowicz D., [ed.] Special pedagogy towards new challenges, US, Szczecin 2011;
 142. Wolski A., Edukacja seksualna osób z głębszą niepełnosprawnością – wyzwanie i odpowiedzialność [w:] Cytowska B., [red.] Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labiryncie codzienności. Analiza badań – krytyka podejść – propozycje rozwiązań, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011; http://www.ostoja.org.pl/pliki/Cytowska_B.pdf
 143. Wolski A., From Subjectivity to Sexuality of Mentally Disabled Person [in:] Żółkowska T., Ramik-Mażewska I., [ed.] Special Pedagogy in researches ang scientific analysis, Stettin University, Stettin 2009;
 144. Wolski A., Głos wołającego na puszczy został wysłuchany – czyli dziesięć lat istnienia Ośrodka Terapeutyczno-Szkolnego dla Dzieci Autystycznych w Krakowie [w:] Światło i Cienie nr 4, ChSON „Ognisko”, Kraków 2002;
 145. Wolski A., Jak przygotować dziecko z autyzmem do podjęcia edukacji? [w:] Żółkowska T., Ramik-Mażewska I., [red.] Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywistość. Wielowymiarowość edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, Tom IV, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009;
 146. Wolski A., Kierunki zmian w systemie edukacji dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych w Polsce [w:] Vančová A., Tarcsiová D., Šuverová S., [red.] Trendy a nové výzvy v špeciálnej pedagogike, IRIS, Bratysława 2010;
 147. Wolski A., Ku dorosłości [w:] Rewalidacja nr 1,, CMPP-P, Warszawa 2004;
 148. Wolski A., Mieć marzenia – to kapitał życiowy [w:] Światło i Cienie nr 2, ChSON „Ognisko”, Kraków 2001;
 149. Wolski A., Może jeszcze nie Mount Everest – z naszych autystycznych doświadczeń wspinaczkowych [w:] Rewalidacja nr 2, 2008;
 150. Wolski A., Nieprawidłowości rozwojowe, które mogą wskazywać na rozwijanie się autyzmu u małego dziecka [w:] Żółkowska T., Konopska L., Szarkowicz D., [red.] Uszkodzenie, niepełnosprawność, upośledzenie – aspekty teoretyczne i praktyczne w pedagogice XXI wieku, US, Szczecin 2011;
 151. Wolski A., Novum – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizowane przez edukację [w:] Światło i Cienie nr 2, ChSON „Ognisko”, Kraków 2003;
 152. Wolski A., Ograniczone, powtarzające się i stereotypowe wzorce zachowań, zainteresowań i aktywności u małych dzieci ze spektrum autyzmu [w:] Konteksty Pedagogiczne, nr 1, 2013;
 153. Wolski A., Organizacja procesu wychowawczego w domu po otrzymaniu diagnozy autyzmu u małego dziecka [w:] Żółkowska T., Wlazło M., [red.] Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywistość. Socjopedagogiczne aspekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych, T. III, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008;
 154. Wolski A., Osoba z autyzmem – to co ją wspiera w rozwoju ku dorosłości [w:] Steczek-Byczek D., [red.] Do Życia przez Życie – edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu, w tym osób ze sprzężoną niepełnosprawnością, PSOUU Koło w Bytomiu, Bytom 2014;
 155. Wolski A., Podstawy organizacji i postępowania terapeutycznego z dzieckiem autystycznym [w:] Impuls Krakowski, nr 19 – 20, KTA, Kraków 2003;
 156. Wolski A., Praktyczny wymiar realizacji zajęć technicznych w gimnazjum z uczniami z autyzmem i dodatkowymi zaburzeniami rozwoju [w:] Wolska D., Mikrut A. [red] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica II, Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, Kraków 2012;
 157. Wolski A., Propozycje aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną część I i II, [w:] Biuletyn: Gospodarka Społeczna nr 6, 7 i 8/2007; http://www.zpp.doradztwo-cogito.pl/index.php/Biuletynek
 158. Wolski A., Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji [w:] Kossewska J., [red.] Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, Impuls, Kraków 2009;
 159. Wolski A., Przygotowanie młodzieży z autyzmem do podejmowania aktywności zawodowej [w:] Kossewska J., [red.] Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, Impuls, Kraków 2009;
 160. Wolski A., Respect of developmental rights of person with autistic spectrum disorders Chile preparation of therapeutic work by teacher [w:] Monografie, US, Szczecin 2009;
 161. Wolski A., Respect of developmental rights of person with autistic spectrum disorders while preparation of therapeutic work by teacher [w:] Żółkowska T., Konopska L., [ed.] Disability – the contextuality of its meaning., US Szczecin, Wyd. Print Group, Szczecin 2010;
 162. Wolski A., Sposoby wprowadzania dziecka autystycznego w prawidłowe rozumienie schematu własnego ciała – propozycje [w:] Kaja B., [red] Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja. Psychokorekcja, WSP, Bydgoszcz 1997;
 163. Wolski A., Studium porównawcze objawów autyzmu u dzieci na przestrzeni ostatnich lat [w:] Żółkowska T., Ostapiuk B., Wlazło M., [red.] Wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej – praktyka pedagogiczna i rewalidacyjna, US Szczecin, Wyd. Print Group, Szczecin 2010;
 164. Wolski A., Symptomy autyzmu dziecięcego [w:] Światło i Cienie nr 3, ChSON „Ognisko”, Kraków 2001;
 165. Wolski A., System wsparcia osób niepełnosprawnych w Danii [w:] Światło i Cienie nr 2, ChSON „Ognisko”, Kraków 2004;
 166. Wolski A., Szukajmy rozwiązań [w:] Światło i Cienie nr 3, ChSON „Ognisko”, Kraków 2003;
 167. Wolski A., Terapia i wspomaganie psychoruchowego rozwoju dzieci z cechami autyzmu [w:] Pileccy Wł. i J., [red.] Stymulacja psychoruchowego rozwoju dzieci o obniżonej sprawności umysłowej, WSP, Kraków 1995; (Przedruk Impuls 6/1995, 7 – 8/1996, KTA, o/Kraków);
 168. Wolski A., Troszkę tego i tamtego [w:] Światło i Cienie nr 1, ChSON „Ognisko”, Kraków 2004;
 169. Wolski A., Tworzenie lokalnego ośrodka wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin [w:] Rehabilitacja Medyczna, tom 6, nr 3, Kraków 2002;
 170. Wolski A., Uczeń z autyzmem w szkole specjalnej [w:] Szkolnictwo specjalne – oferta dla niepełnosprawnych. Teraźniejszość a perspektywa, SOSW, Wodzisław Śląski 2008;
 171. Wolski A., Včasné príznaky autizmu u malých detí [w:] Zbornik z Medzinárodnej Vedeckej konferencie: Špeciálna pedagogika na slovensku v kontexte rokov 1967-2012, Iris, Bratislava 2012;
 172. Wolski A., Wczesne objawy autyzmu – powiązania pomiędzy poszczególnymi osiowymi objawami [w:] Krajĉí P., Lezo M., Fuchsom M., [red.] Inovácie v teórii a praxi výchovnej a komplexnej rehabilitácie osôb so zdravotným postihnutím, IRIS, Bratislava 2014;
 173. Żurek T., Alternatywna i wspomagająca komunikacja dla osób niepełnosprawnych, [w:] Pilecki J., Olszewski S. [red.], Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Kraków 1999; [w:] Wolska D., Mikrut A. [red.] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica II, Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, Kraków 2012;

Skip to content