Zespół Szkół Specjalnych nr 11

Про нас

Наша школа розпочала своє iснування в лютому 1990 року для учнiв з комплексними порушеннями, якi не могли знайти собi мiсця в освiтнiй системi тих часiв. Персонал самостiйно шукав ефективнi методи i форми органiзацiї працi, головним чином звертаючись до фахiвцiв з-за кордону: Данiї, Нiмеччини, Францiї, Великобританiї, Бельгiї та США. Ми стали першопрохiдцями в системi навчання дiтей з множинними порушеннями в Польщi. За iнiцiативи фахiвцiв з державного методичного центру, ми почали дiлитись щойно набутим досвiдом та ентузiазмом з iншими вчителями на тренiнгах, якi органiзовували на базi школи. Наш заклад став вiдомим на всю країну. Ми радi можливостi внести свiй вклад в формування нинiшнiх норм спецiальної освiти в Польщi.

За цi роки наш заклад перетворився на сучасну школу для дiтей та молодi вiком вiд 7 до 24 рокiв з особливими освiтнiми потребами. У двох будiвлях нашої школи ми створюємо освiтнiй простiр для молодших i старших учнiв з комплексними порушеннями (фiзичними, iнтелектуальними, сенсорними, а також розладами поведiнки та мовлення). Ми маємо 12 класiв в корпусi школи на al. Dygasińskiego 25 и 13 класiв в будiвлi на ul. Dobczycka 20. Клас складається з чотирьох учнiв, з якими працюють вчитель та помiчник вчителя. Також 20 наших учнiв навчаються на дому. На базi школи дiє група раннього втручання для дiтей молодшого вiку, яка опiкується 35 родинами, що виховують дiтей вiком вiд 0 до 7 рокiв.

Ми пропонуємо для наших учнiв:

 • функцiональну освiту, засновану на iндивiдуальнiй освiтньо-терапевтичнiй програмi
 • персоналiзованi заняття в малих групах
 • нагляд терапевтичної команди (до складу якої входять вчителi, психолог, логопед, фiзiотерапевт, помiчник вчителя) на чолi з вчителем – керiвником класу
 • регулярнi заняття з фiзiотерапевтами завдяки спiвпрацi з державним реабiлiтацiйним центром  
 • професiйний та досвiдчений персонал, який знається на багатьох терапевтичних методах i пiдбирає їх вiдповiдно до поточних потреб учнiв
 • класи та кабiнети зi спецiальним обладнанням для полегшення щоденного навчання та догляду: системи пiдйомникiв, що крiпляться до стелi, пересувнi пiдйомники, спецiалiзованi меблi, дидактичнi матерiали, предмети побуту, посуд, бiбiлiотеку, мультимедiйнi проектори, iнтерактивнi дошки, адаптоване комп’ютерне обладнання (допомiжнi технологiї) зi спецiалiзованими периферiйними пристроями, якi пiдбираються вiдповiдно до потреб учнiв (альтернативнi мишi, клавiатури, комутатори, iнтерфейси, пристрої для вiдстеження погляду), а також обладнання, що забезпечує альтернативну та допомiжну комунiкацiю: рiзноманiтнi комунiкатори i планшети з мовним програмним забезпеченням
 • спортивнi заходи; нашi студенти беруть участь в рiзноманiтних змаганнях в рамках Спецiальної Олiмпiади i вдосконалюють навички iгри бочча – паралiмпiйської дисциплiни, вiдомої в усьому свiтi
 • можливiсть увiйти до складу театральної групи, заняття з якою проводять фахiвцi в цiй галузi
 • можливiсть приєднатись до музичного гурту Ejejsi Band, що виконує експериментальну музику за участю професiйних музикантiв
 • подорожi, ексурсiї та поїздки, пов’язанi з екологiчною тематикою (’зеленi школи’)
 • наприкiнцi навчання – допомогу в пошуку наступного мiсця дiяльностi в рамках постiйного проекту ‘Absolwent’ (‘Випускник’).

Ми спiвпрацюємо з батьками, якi можуть брати участь в шкiльному життi через батькiвську раду. Мами наших учнiв регулярно зустрiчаються в рамках постiйно дiючого проекту ‘Mamo, odpocznij!’ (‘Мамо, вiдпочинь!’), який здiйснюється Фундацiєю ‘Szkoła bez Barier’ (‘Школа без бар’єрiв’), що дiє при нашiй школi. Також, завдяки проекту ‘Ojcowie — dzieciom’ (‘Батьки – дiтям’) батьки наших учнiв мають можливiсть регулярно зустрiчатись в шкiльнiй столярнiй майстернi, де вони виготовляють обладнання, адаптивнi та дидактичнi пристрої для наших учнiв. Батьки також можуть звертатися по допомогу до групи пiдтримки, яку ведуть нашi психологи.

Нам близька фiлософiя дiалогу. Нашими прiоритетами є: створення умов, якi уможливлюють активнiсть учнiв; максимальне розкриття закладеного в них потенцiалу; побудова автентичних вiдносин з кожним з наших учнiв; спiлкування з ними на найвищому можливому рiвнi, включаючи дiтей, якi не розмовляють; сприяння, за допомогою рiзних стратегiй та фiзичних засобiв, їх участi в навчальному процесi, в соцiальному життi, життi школи, родини, мiсцевої спiльноти.

Ми постiйно працюємо над покращенням якостi нашої дiяльностi на основi внутрiшнiх стандартiв, особливо у сферi навчання учнiв з множинними важкими порушеннями та учнiв з особливими комунiкативними потребами. В школi працюють кiлька груп, якi займаються вирiшенням певних проблем i проводять регулярнi зустрiчi з нашими викладачами. Ми переконанi, що кожна людина має свiй шлях розвитку. Кожен має можливостi i таланти. Нашою метою є пiдвищення якостi життя наших учнiв, пiклування про їх оптимальний розвиток i їх пiдготовка до дорослого життя. Це мiсiя нашої школи.

Skip to content