Zespół Szkół Specjalnych nr 11

Rada rodziców

Zasady powoływania, działania oraz kompetencje rady rodziców określa ustawa Prawo oświatowe, art. 83 i 84.

W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych (przy naszych maksymalnie czteroosobowych klasach trudno mówić o „radzie oddziałowej”).

Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

Do kompetencji rady rodziców, należy:

  1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
  2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
  3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.

Skip to content