Zespół Szkół Specjalnych nr 11

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony szkoły www.zss11.krakow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.zss11.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2005-12-31

Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • niektóre z załączników mogą nie posiadać warstwy tekstowej (skan)
  • niektóre z grafik nie posiadają tekstów alternatywnych
  • w niektórych dokumentach może nie być zachowana hierarchiczność nagłówków
  • niektóre z modułów zintegrowanych z BIP MK mogą nie posiadać wersji kolorystycznych, odpowiednich kontrastów, pełnej nawigacji za pośrednictwem klawiatury, przypisanych etykiet do pól formularzy

Powody wyłączenia:

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej”,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • dokumenty archiwalne mogą nie być w pełni dostępne
  • strona zss11.krakow.pl jest systematycznie dostosowywana do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Niniejsze oświadczenie sporządzono 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronach www.zss11.krakow.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Szczawiński, dostepnosc@zss11.krakow.pl, tel. 12 659 15 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Szczegółowe informacje o dostępności architektonicznej siedziby szkoły, znajdziecie Państwo na stronie Dostępność architektoniczna https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=84&mmi=16937

Skip to content