Zespół Szkół Specjalnych nr 11

Nasza misja

Dążymy do podniesienia jakości życia ucznia dbając o jego optymalny rozwój oraz przygotowując go do dorosłości.
W naszej pracy wiodącymi wartościami są: szacunek, współpraca, profesjonalizm.

Naszą misję realizujemy poprzez:

  1. Zapewnienie warunków lokalowych oraz specjalistycznego sprzętu umożliwiającego uczniom jak najbardziej bezpieczne, komfortowe i samodzielne zaspokojenie potrzeb.
  2. Tworzenie środowiska do skutecznego porozumiewania się i budowania relacji w grupie, stosownie do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów z uwzględnieniem alternatywnych i wspomagających metod komunikacji.
  3. Poszerzanie wiedzy, zainteresowań i naukę praktycznych umiejętności.
  4. Umożliwianie uczniowi aktywności własnej, odkrywania mocnych stron i talentów.
  5. Udzielanie uczniowi pomocy w budowaniu realnego i pozytywnego obrazu siebie.
  6. Kreowanie pozytywnego społecznego wizerunku ucznia.
  7. Kultywowanie modelu pracy zespołowej.
  8. Dbałość o systematyczny rozwój kompetencji i umiejętności oraz kreatywne ich wykorzystanie w codziennej pracy z uczniem.
  9. Dobre zarządzanie zespołem pracowników mające na celu czytelny podział obowiązków, skuteczny przepływ informacji, kompetentny nadzór w oparciu o wspólnie przyjęte wartości.
  10. Poświęcanie szczególnej uwagi tym aspektom edukacji i terapii ucznia, które będą mu przydatne po ukończeniu szkoły w dorosłości.
Skip to content