Zespół Szkół Specjalnych nr 11

Uczniowie

Do naszych szkół uczęszcza około 100 dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat, którzy z powodu uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego lub zaburzeń genetycznych mają specyficzne trudności rozwojowe. Wszyscy są niepełnosprawni ruchowo. Wiele z nich nie posługuje się mową. Większość ma zaburzenia w zakresie funkcjonowania zmysłów: wzroku, słuchu, czucia, równowagi, a także specyficzne trudności w uczeniu się, upośledzenie umysłowe (również w stopniu głębokim). Wielorakiej niepełnosprawności towarzyszą często zaburzenia w rozwoju emocjonalnym i zaburzenia zachowania.

Oprócz uczniów i uczennic na zajęciach grupowych mamy również kilkanaścioro uczestników indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dla których nie mamy miejsca w szkole lub ich stan zdrowia nie pozwala na codzienne uczęszczanie na zajęcia.

Osobną grupę stanowią dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, które trafiają do nas od momentu stwierdzenia niepełnosprawności. Dzieci te uczestniczą w zajęciach w wymiarze 4 – 8 godzin w miesiącu.

Skip to content